Bài đăng

EL2004 Beckhoff Đầu ra kỹ thuật số 4 kênh 24 V DC, 0,5 A